LG전자 퓨리케어 WD505ACB 오브제컬렉션 상하좌우 냉온정수기 (자가관리 36개월약정)


정상가
39,900
LG렌탈센터가
33,900

제품특징
정수/냉수(순간냉각)/온수(순간온수)
제품크기
170 x 419 x 550 mm
제품색상
카밍 베이지

배송비
무료배송

총 상품금액 (수량) : 0(0개)

LG렌탈센터 누적고객

28,280

실시간 접수현황

 • NEW최** (01*-****-2246)
 • NEW조** (01*-****-9207)
 • NEW양** (01*-****-1860)
 • NEW조** (01*-****-6298)
 • NEW박** (01*-****-2722)
 • NEW김** (01*-****-7516)
 • NEW박** (01*-****-8085)
 • NEW조** (01*-****-0229)
 • NEW이** (01*-****-9914)
 • NEW최** (01*-****-3655)
 • NEW강** (01*-****-5131)
 • NEW조** (01*-****-8604)
 • NEW이** (01*-****-6503)
 • NEW김** (01*-****-8806)
 • NEW장** (01*-****-1250)
 • NEW이** (01*-****-8652)
 • NEW최** (01*-****-1443)
 • NEW최** (01*-****-8087)
 • NEW조** (01*-****-3286)
 • NEW최** (01*-****-9013)
상품 상세정보 고객 상품평

정수기탑이미지
lg상세
lg상세
lg상세
lg상세
lg상세
lg상세
lg상세
lg상세
lg상세
lg상세
lg상세

LG전자 WD505ACB 오브제컬렉션 상하좌우 냉온정수기

제휴카드 안심하고
안심하고
NCSI
상품 상세정보 고객 상품평